Из мудростей античных мыслителей Греции:Дружба (или любовь) это одна душа живущая в двух телах.

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.
μτφρ: Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.
Αριστοτέλης

Дружба (или любовь) это одна душа живущая в двух телах.

Аристотель

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Когда мы любим других, то мы даем больше самим себе.


‘Οταν αντιδικούμε, οι αλλοι αντιδρούν.’Οταν τούς αγαπάμε, συνκινούνται και τούς κερδίζουμε. ‘Οταν αγαπάμε, νομίζουμε ότι προσφέρουμε στούς άλλους, ενώ στην πραγματικότητα προσφέρουμε πρώτα στoν εαυτό μας.

Γέροντας Πορφύριος

Когда мы от других что-то требуем, они будут нам противостоять.А вот когда мы подойдем к ним с любовью, они смягчаются и мы сможем их завоевать. Когда мы любим других, то мы думаем что даем что-то им, в то время как на самом деле мы даем больше самим себе.

Старец Порфирий

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей античных мыслителей Греции: что случится в будущем очень похоже на то, что уже было

Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.
— Ηθικά Νικομάχεια
μτφρ: τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει

Αριστοτέλης ( 384-322 π.Χ. , Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος)

То, что случится в будущем очень похоже на то, что уже было в прошлом.

Аристотель (384-322 до н.э. древнегреческий философ)

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Будьте осторожны со своим умом. Не загружайте его печалями…


Προσέχετε πολύ το νού σας. Μην τον βαρύνετε με λύπη, ούτε με άσκοπα προβλήματα η άλλα πολλά. Το νερό, όταν είναι καθαρό και ήσυχο, βλέπεις μέσα στο βυθό του καί την καρφίτσα ακόμα. `Ετσι είναι καί ο νούς.

Γέροντας Ιερώνυμος

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ
ΤΑΤΣΗΣ Δ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ)

Будьте осторожны со своим умом. Не загружайте его печалями, бесполезными заботами и прочим. В чистой и спокойной воде видно все до дна, вплоть до малекькой иголочки. Вот также и в нашем уме.

Старец Иероним

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Если не понимаешь что произносишь, как же ты хочешь, чтоб услышал Бог?

ο Γέροντας Ιερώνυμος για την προσευχή

Αν εσύ ο ίδιος δεν ακούς η δεν καταλαβαίνεις αυτά που λές, πώς θέλεις να τα ακούσει ο Θεός;

Старец Иероним о молитве

Если ты сам не слушаешь или не понимаешь то, что произносишь, как же ты хочешь, чтобы тебя услышал Бог?

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей античных мыслителей Греции: Будь внимателен к тому, что говорят враги твои

Προσέχειν τοις εχθροίς· πρώτοι γαρ των αμαρτημάτων αισθάνονται.
μτφρ: Να προσέχεις αυτά που λένε οι εχθροί σου. Είναι οι πρώτοι που θα επισημάνουν τα λάθη σου.

Αντισθένης ( 445-360 π.Χ. , Κυνικός φιλόσοφος)
Ιδρυτής της Κυνικής Σχολής,

Будь внимателен к тому, что говорят враги твои.
Они раньше других отметят твои ошибки.

Антисфен (445-360 до н.э. Основатель философской школы кинизма)

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)

Из мудростей старцев Греции: Мы должны помнить о смерти!

Γέροντας Παΐσιος: Πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου!

— Γέροντα, γιατί, ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε;

— Ξέρεις, παλιά στα Κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους Πατέρες τον θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε». Η ζωή είναι τυλιγμένη με την θνητή σάρκα.

Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο «σάρκες», γι’ αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος γι’ αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στενοχώρια.

Πες σε ένα μικρό παιδί «κάνε μνήμη θανάτου», αυτό θα πη «τραλαλά» και θα συνεχίση να χτυπάη το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβη τον θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν, γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι’ αυτό οικονομάει ο Θεός σαν καλός Πατέρας να μην καταλαβαίνη τον θάνατο και να παίζη ξένοιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως η ηλικία, σιγά-σιγά καταλαβαίνει και αυτό τον θάνατο.

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Δ΄
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Старец Паисий: Мы должны помнить о смерти!

— Старче, почему не вспоминаем мы о смерти,хотя это то единственное, что точно с нами случится?

— Знаешь, раньше в монастырях был монах, послушание которого состояло в том, чтобы напоминать другим братьям о смерти. Так вот он подходил к каждому и говорил ему: «брат мой, мы умрем.» Жизнь наша обернута в тленное тело.

И эту великую тайну трудно понять людям, которые живут только в теле, поэтому они не хотят умирать и даже слышать о смерти не хотят. И смерть для них двойная смерть и двойное горе.

Скажи маленькому ребенку «Помни о смерти», а он ответит «тра-ля-ля» и продолжит играть со своим мячиком. Потому что если бы Бог дал маленькому ребенку понять смерть, он бы , бедный, разочаровался и все бы потеряло для него смысл. Вот поэтому Бог, как добрый отец, и не дает ему понять смерть, чтобы он беззаботно и радостно продолжил играть со своим мячиком. Но постепенно, с возрастом, придет и к нему понимание смерти.

СТАРЕЦ ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ
БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ
СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ

Translation Atena Boutsiani (arte-miss-ru)